Traži:
KOPA ERP
Celovita in prilagodljiva informacijska podpora
poslovni viziji, učinkovitemu poslovanju in odločanju
sreda, 9.11.2011

Efikasno upravljanje podataka i informacija u preduzeću Monter

Kopa ERP daje značajan doprinos uspešnom poslovanju Montera

Ponekad se baš jednostavne mere u praksi isplate sa visokom dodatom vrednošću. Nešto slično je pošlo za rukom i preduzeću Monter, jednom od vodećih svetskih proizvođača teških varenih konstrukcija, gde su uvođenjem proizvodnog terminala poboljšali praćenje rada i optimizovali poslovanje. U preduzeću Monter već dve decenije brinu o odgovarajućoj informacionoj podršci poslovanja. Pri tome se oslanjaju na domaće znanje, jer već od 1991 godine koriste različita rešenja proizvođača Kopa. Počeli su sa korenitim uvođenjem poslovnog sistema Kopa ERP, gde su uspostavili finansijsko-računovodski sistem i povezali ga sa podrškom komercijalnoj službi i materijalnom poslovanju. Zatim je informatizacija »zadesila« još i proizvodnju i područje upravljanja kadrovima. Naravno da time posao informatičara još nije bio završen, jer oni stalno prate efikasnost svojih rešenja i nadograđuju ih. Ove godine su tako nadogradili proizvodni sistem sa sistemom praćenja radnog vremena u proizvodnji koji je odmah dao jasne rezultate.

Pregled uspostavlja red

Pre uvođenja sistema praćenja radnog vremena odnosno prisustva na radnom mestu, nije bilo kontrole nad dolaženjem radnika na radno mesto i nad stvarno obavljenim radnim satima. Majstori su obavljene sate i radne zadatke upisivali ručno pri čemu su nastajale i greške, nedostajao je precizan pregled nad radom pojedinih zaposlenih. Celokupna dokumentacija i podaci o obavljenom poslu su bili vođeni ručno, na papirnim dokumentima, a u komercijali i rukovodstvu posledično nisu imali sveže podatke za praćenje porudžbina kao ni podataka za nadzor nad sprovođenjem proizvodnih planova. U Monteru su zajedno sa Kopom uspostavili sistem praćenja radnog vremena u proizvodnji, koji je vezan za radne zadatke. Radnik u proizvodnji se pri dolasku na posao prijavi preko identifikacione kartice i očitavanjem bar koda odgovarajućeg radnog naloga potvrdi početak rada. Dodeljivanje radnika bazira se na podacima iz kadrovskog sistema i sistema za planiranje proizvodnje, gde se za pojedini zadatak otvara novi radni nalog. Za svakog zaposlenog u proizvodnji je na taj način propisano šta mora da uradi i kada će da radi. Radnik posle završenog posla ili kod isteka radnog vremena opet obavi prijavu u terminal. Tako preduzeće detaljno prati šta i koliko je stvarno radio. Takvo praćenje rada garantuje i direktan pregled nad stanjem aktivnosti na pojedinom radnom nalogu i omogućava nadzor nad sprovođenjem operativnih planova i efikasno upravljanje rada. Nema više bespotrebnog kašnjenja.

»Kopin informacijski sistem u proizvodnji sigurno doprinosi važan udeo uspešnom poslovanju preduzeća Monter. Otkako ga koristimo, više ne kasnimo sa rokovima. Sada isporuku sprovodimo na dogovoreni dan. Međutim ranijih godina smo sa isporukom ponekad kasnili i do mesec dana. Zbog preciznijih podataka i stalnog toka informacija naime uvek znamo u kojoj fazi proizvodnje nastaje usko grlo, zato možemo blagovremeno reagovati. Bilo da damo posao u kooperaciju ili zadatku odredimo više ljudi. Tačne isporuke garantuju veliko zadovoljstvo i verne kupce, što je u krizna vremena vrlo zanačajno,« o efikasnosti sistema Kopa ERP rekao je Bogdan Kadiš, generalni direktor preduzeća Željezara Ravne Monter Dravograd.

 

 

Rezultati sa neposrednim finansijskim efektima

Primena Kopinog sistema ima neposredni finansijski efekat, jer zbog tačnih isporuka više ne plaćaju ugovorne kazne. Postoji i više posrednih finansijskih efekata–uvećala se produktivnost, jer se dnevno prati izrada i potrošnja po proizvodnim fazama, a bolje praćenje rada preduzeću pomaže pri otkrivanju odgovornosti za eventualne greške u izradi. Automatsko vođenje radnih naloga i obavljenog posla je pored toga bitno smanjilo opterećenje majstora sa administrativnim poslovima. Krajem meseca umesto prepisivanja i obračunavanja podataka iste samo pregledaju i dopune sa nedostajućim podacima, na primer sa doznakama o bolovanju.

Sledi implementacija sistema obračuna proizvodnje

U Monteru već planiraju uspostavljanje sistema obračuna proizvodnje, sa čime bi sklopili informacijsku podršku celokupnom poslovnom procesu. Njime žele da prate korišćenje radnog vremena i materijala na pojedinom radnom nalogu, od pripreme rada do završne izrade odnosno otpremanja kupcu, pri čemu će obračun nadgraditi i sa elektronskim računima.

»Kopin informacioni sistem u proizvodnji sigurno doprinosi značajan udeo uspešnom poslovanju preduzeća Monter. Otkako ga koristimo, više ne kasnimo sa rokovima. Sada isporuku sprovodimo dogovorenog dana, dok smo prethodnih godina kasnili sa isporukom i do mesec dana,« kaže Bogdan Kadiš, generalni direktor preduzeća Željezara Ravne Monter Dravograd.

Kompjuterski podržana proizvodnja predstavlja jedno od najefikasnijih rešenja koje omogućava dinamično raspoređivanje rada, neposredne povratne informacije i reagovanje u slučaju odstupanja.

Napredne tehnologije u službi proizvodnih informacionih sistema

Proizvodna preduzeća svoje poslovanje bez informacionog sistema ne mogu više da zamisle. Prednosti koje donosi tehnologija su više nego očigledne: rad je brži, grešaka je manje, mašine i oprema su bolje iskorišćeni i posledično efikasniji. A i proizvodni informacioni sistem je potrebno pravilno uvesti i povezati ga sa preostalim informacionim podsistemima u preduzeću.

Glavna dva zadatka proizvodnog operacionog sistema su sakupljanje podataka i prenos informacija. Sakupljeni podaci služe različitim svrhama, pre svega za preglede, analize i izveštaje, praćenje i ocenjivanje te testiranje kvaliteta i praćenje elektronske dokumentacije. Informatika u proizvodnji je usko povezana sa automatizacijom, jer se npr. u proizvodnom informacionom sistemu automatski odgovarajuće smanjuju zalihe, tačno se prati potrošnja materijala, sirovina i poluproizvoda. Korisnik informacionog sistema je u svakom trenutku upoznat sa tim, kada bi neki proizvod trebao biti napravljen, ko je učestvovao u njegovoj izradi, koje postupke obrade je radnik sprovodio te koji materijali su bili potrošeni u procesu proizvodnje tog proizvoda. Informacioni sistem u proizvodnji detaljno prati i sam rad radnika, ne samo prijavu na radno mesto i odjavu sa njega. Sa odgovarajućim rešenjima je moguće pratiti pojedine operacije, čime se preciznije meri efikasnost rada i pobrine se za objektivno nagrađivanje. Vezom sa centralnim informacionim sistemom menadžer može da prati ne samo to ko je najviše uradio, već takođe i čiji proizvodi imaju najmanje reklamacija, i ostale podatke.

»Prednosti koje donosi ovakav način rada, pokazuju se pre svega u boljem pregledu nad tokom proizvodnog procesa, u bitno skraćenom odgovoru na smetnje i zastoje u proizvodnji te posledično u povećanoj produktivnosti preduzeća,« objasnio je Tomislav Ogorevc, rukovodilac prodaje sistema ERP u preduzeću Kopa, računalniški inženiring, iz Slovenj Gradeca.
Bar kod za automatizaciju proizvodnje i praćenje proizvoda

Preduzeća u svoje proizvodne procese sve više uvode tehnologiju bar koda, jer im on omogućava praćeno automatsko sakupljanje podataka u bar kodovima, a time i automatizaciju proizvodnje i praćenje proizvoda i poluproizvoda na pojedina proizvodna mesta i čak dobavljače. Rešenje sa bar kodovima u proizvodnji u vezi sa proizvodnim informacionim sistemom olakšava kontrolu proizvodnih naloga (kako sa stanovišta materijala tako i sa stanovišta zaposlenih) i omogućava praćenje robe i kapaciteta (sirovina, materijala, poluproizvoda, radnika, mašina). Povećava se efikasnost proizvodnje jer su pojedini procesi tačno određeni i bar kod ne prenosi ljudske greške.
Bar kod se ne koristi isključivo u proizvodnji, već i u magacinskom poslovanju i u lancu nabavke. Informacioni sistem u tom slučaju brine za sticanje i posredovanje tačnih informacija koje obezbeđuju odgovarajući nastavak puta poluproizvoda kroz proizvodne procese.

Među modelima je sve omiljeniji »pull«

U poslednjoj godini pre svega u komadnoj proizvodnji dobija na važnosti informatizacija regulisanja prolaznih zaliha sa vođenjem toka materijala kroz proizvodnju po načinu vučenja.
Stručnjaci takav pristup nazivaju elektronski kanban odnosno e-kanban. U tehnološko najnaprednijim proizvodnjama se već pokazuju prvi začeci sledećeg koraka koji se odaziva na ime dinamički odnosno prilagodljivi kanban. Njegova prednost je u tome što može, na osnovu tekućih podataka o stanju porudžbina i proizvodnje, da reguliše odnosno optimizuje prolazne zalihe i tok materijala. Naravno, takva proizvodnja mora biti opremljena sa odgovarajućim tehnološkim rešenjima (senzorima, čitačima…) i povezana sa informacionim sistemom. Programska oprema u tom slučaju usko sarađuje sa sistemima za automatsko sakupljanje podataka i praćenje materijala i proizvoda u proizvodnji. Kod poslednjeg još uvek preovlađuje bar kod, iako mu radio frekventna identifikacija RFID postaje sve jači konkurent. A kada se bude cena rešenja RFID približila ceni bar koda, nema sumnje, ko će biti pobednik.
»Pomoću bar koda smo u različitim proizvodnim okruženjima uveli efikasna informaciona rešenja. A tehnologija RFID sa svojim prednostima mnogo obećava i Kopa u saradnji sa partnerima i naručiocima već testira nekoliko zanimljivih projekata,« poverio nam je Ogorevc.

Mnogo rezervi u informatizaciji proizvodnih procesa
 
»Proizvodnja nosi celu seriju optrećenja,« objašnjava Ogorevc. »Između ostalog, zatrpana je sa papirnom dokumentacijom, previše ima administracije, a povratne informacije su manjkave i neažurne. Zaposleni se snalaze kako ko ume, vode lokalne evidencije i improvizuju procese, što onemogućava nadzor nad radom i vođenje proizvodnje«.
Jedno od najefikasnijih rešenja je svakako u uvođenju kompjutersko podržane proizvodnje, što omogućava dinamičko raspoređivanje rada, momentalne povratne informacije i reagovanje kod odstupanja.

 »Pomoću bar koda smo u različitim proizvodnim okruženjima uveli efikasna informaciona rešenja. A tehnologija RFID sa svojim prednostima mnogo obećava i Kopa u saradnji sa partnerima i naručiocima već testira nekoliko vrlo interesantnih projekata,« kaže Tomislav Ogorevc, rukovodilac prodaje sistema ERP u preduzeću Kopa.

+386 2 88 39 700
Podrška korisnicima KOPA rešenja Portal za korisnike