Kopa poslovni del

Avtor: Andrej Hlastec

GLAVNA KNJIGA

 V aplikacijo Glavna knjiga se lahko avtomatsko prenašajo knjigovodski podatki iz ostalih  poslovnih aplikacij-omogočen je tudi ročni vnos evidentiranja poslovnih dogodkov. Podatke lahko v aplikacijo tudi uvozimo. Glavna knjiga je sestavljena iz naslednjih modulov:

KNJIŽENJE

Modul Knjiženje prometa omogoča ročno evidentiranje poslovnih
dogodkov. Večino podatkov prenesemo v glavno knjigo iz ostalih  poslovnih aplikacij.  Iskanje izvora knjižb nam omogoča  preprost in hiter dostop do analitičnih
podatkov iz ostalih aplikacij

PRENOS PODATKOV

V  tem modulu prenašamo knjižbe iz statusa dnevnih knjižb v redne knjižbe. Na tem mestu imamo
tudi možnost prenosa temeljnice za plače iz datoteke v glavno knjigo

IZPISI

Prednastavljeni  so različni izpisi, ki omogočajo izpis podatkov po različnih kriterijih ( temeljnica,
kartica glavne knjige, različne rekapitulacije, bruto bilanca itd.). Prav tako
so prednastavljeni tudi izpisi v tuji valuti. Izpisi se lahko shranijo kot
lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu.

ANALIZE

Možnost priprave in  izpisa bilance stanja ter izkaza poslovnega
izida na osnovi vnosa algoritma.

KONTNI PLAN

Omogoča  urejanje in
izpis kontnega plana ter urejanje povezav med konti in stroškovnimi nosilci.

KONTROLNI IZPISI

S kontrolnimi izpisi na osnovi rekapitulacij po različnih
kriterijih dodatno kontroliramo pravilnost podatov.

DELITEV STROŠKOV

Omogočena sta delitev in izpis stroškov po različnih
kriterijih ( proizvodni, neproizvodni itd, po različnih SM itd.)

ZAKLJUČEK LETA

Avtomatiziran postopek zapiranja kontov (saldacije) ter
prehoda v novo leto (otvoritev).

DENARNI TOK

Modul Denarni tok omogoča izdelavo in izpis izkaza denarnih
tokov na osnovi vnosa algoritma.

DINAMIČNE ANALIZE

Z njihovo pomočjo izdelujemo številne
izpise in analize. Modul uporabniku zagotavlja, da si v okviru svojega področja
delovanja samostojno in neodvisno pripravi
želene izpise in analize na več različnih
načinov (prednastavljeni izpisi/analize, poseben modul za samostojno nastavljanje analiz). Aplikacija uporabniku hkrati zagotavlja, da lahko vse izpise/analize izvozi v programska
orodja oz. formate, kot so npr. Excel, PDF, HTML, kjer bo lahko podatke nadalje obdeloval v skladu z
želenim rezultatom oz. glede na format zagotovilzaščito dokumenta.

BLAGAJNA

Aplikacija omogoča spremljanje in vodenje blagajniškega poslovanja. V modulu KNJIŽENJE evidentiramo poslovne dogodke v zvezi z blagajniškim poslovanjem. Pripravljeni podatke lahko izpišemo s prednastavljenimi izpisi kot so: dnevnika blagajne, kartico blagajne ter rekapitulacije po različnih kriterijih. Izpisi se lahko shranijo kot lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu. Aplikacija omogoča avtomatski prenos v aplikacijo Glavna knjiga.

DROBNI INVENTAR

Apilkkacija je sestavljena iz naslednjih modulov: Vnos prometa, Izpisi, Prenos podatkov v glavno knjigo in Obdelave. V modulu VNOS PROMETA evidentiramo poslovne dogodke v zvezi z drobnim inventarjem. Podatke si lahko prenesemo tudi iz aplikacije Materialno knjigvodstvo.

Prednastavljeni so različni izpisi, ki omogočajo izpis
drobnega inventarja po različnih kriterijih. Med drugimi lahko izpisujemo
kartico delavca, kartico drobnega inventarja, reverze, inventurne rezultate
itd. Izpisi se lahko shranijo kot lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu
ter PDF formatu. Modul OBDELAVA je namenjen vrednotenju

drobnega inventarja ter služi za pripravo na inventuro
drobnega inventarja ( izpis popisnih list). Pu spešnem zajemu podatkov imamo
možnost avtomatska prenosa podatkov v aplikacijo Glavna knjiga. Za dodatno
možnost izpisov so na voljo DINAMIČNE ANALIZE.

Modul uporabniku zagotavlja, da si v okviru svojega področja
delovanja samostojno in neodvisno pripravi
želene izpise in analize na več različnih
načinov (prednastavljeni izpisi/analize, poseben modul za samostojno nastavljanje analiz).

KONSOLIDACIJA

Aplikacija  je
namenjena dostavljanju bilančnih podatkov povezanih podjetij materinskemu
podjetju, konsolidiranju kapitala, izločanju terjatev in obveznosti, izločanje
vmesnih dobičkov in izgub ter izločanje prihodkov in odhodkov.

Podrejena podjetja so lahko uporabniki Kopinih aplikacij –
prenos podatkov poteka avtomatično, ali pa so uporabnik drugih računalniških
programov – v tem primeru podatke pripravijo v posebnih excelovih tabelah, ki
se uvozijo v aplikacijo Konsolidacija.

IZPISI

Modul Izpisi omogočajo izpise dnevnikov prometa, izpise
dnevnikov prometa med povezanimi podjetji in izpise skupinskih in uskupinjenih bruto
bilanc.

ANALIZE

Omogočen je izračun in izpis analiz na osnovi algoritmov, ki
so nastavljeni v aplikaciji Glavna knjiga.

 

LIKVIDACIJA FAKTUR

Likvidacija faktur je zajeta v osnovni licenc in je urejena v
sklopu dokumentnega sistema ODIP, ki omogoča hitro, preprosto in kakovostno
podporo različnim poslovnim procesom in oddelkom.  V osnovni licenci je pokrita samo
funkcionalnost likvidacije računov.

Z njim z lahkoto obvladujete dokumente in poskrbite za
standardizacijo postopkov. Ob njegovi implementaciji definirate odgovorne osebe
za posamezen korak procesa in tako zagotovite kakovost obdelave dokumentov in
procesov. Hkrati določite pravice do upravljanja in vpogleda dokumentov in s
tem vzpostavite varnost obdelave. Nepooblaščene osebe tako ne morejo dostopati
do dokumentacije (npr. pogodb, ponudb, računov,…) in procesov, do katerih
nimajo pooblastil.

Velika dodana vrednost ODiPa je v
njegovi intuitivnosti, mobilnosti in neodvisnosti. Uporabljate ga lahko na
različnih napravah (namizni računalnik, tablice, pametni telefon). Z vmesnikom
je poskrbljeno delo v slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, možna je tudi prilagoditev
v druge jezike.

Cilj urejenega brezpapirnega
poslovanja je prenos dokumentov v elektronsko obliko ter vzpostavitev
poslovnega procesa oz. standardizacije postopkov, ki omogoča nemoteno
poslovanje. Ta skrbi za izvedbo nalog v predvidenih rokih, ustrezno obveščanje
dotičnih oseb, prevzemanje odgovornosti in transparentnost procesov. S tem
optimiziramo delo zaposlenih in posledično povečamo produktivnost celotnega
podjetja.

Današnji čas zahteva e-obdelavo
podatkov, ki prinaša prihranke na področju iskanja in obdelave informacij. Z
brezpapirnim poslovanjem podjetja izvajajo svoje delovne postopke in procese
tudi do 40% hitreje. S pridobljenim časom in optimizacijo dela se zmanjša obseg
neproduktivnih nalog in administracije.

KNJIGA DAVKOV

Aplikacija omogoča  spremljanje
in vodenje davčnih evidenc v skladu z Zakonom o
davku na dodano vrednost.

 

SPLOŠNO

V tem modulu se pripravijo nastavitve za avtomatiziran prenos
in obdelavo podatkov iz ostalih aplikacij.

 

KNJIŽENJE

Na tem mestu je  omogočen ročni vnos podatkov, možni so tudi popravki
podatkov v davčnih knjigah v okviru datumskih omejitev.

 

IZPISI

Vsi zahtevani
izpisi davčnih evidenc ter kontrolni izpisi, ki
se lahko shranijo kot
lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu.

 

 

OBRAČUN DDV

Modul omogoča
avtomatsko pripravo obračuna DDV.  Preko prikaza
obračuna na ekran enostavno dostopamo do analitičnih podatkov, na osnovi
katerih je bil izdelan obračun DDV. V tem modulu si tudi izdelamo TXT datoteko
za prenos v sistem eDavki.

 

PRENOS

Modul Prenos v
glavno knjigo in zaključek davčne knjige omogoča prenos podatkov v glavno
knjigo ter zaključek davčnega obdobja, s katerim onemogočimo popravke v tem
davčnem obdobju.

 

DINAMIČNE ANALIZE

Z njihovo pomočjo izdelujemo številne
izpise in analize. Modul uporabniku zagotavlja, da si v okviru svojega področja
delovanja samostojno in neodvisno pripravi
želene izpise in analize na več različnih
načinov (prednastavljeni izpisi/analize, poseben modul za samostojno nastavljanje analiz). Aplikacija uporabniku hkrati zagotavlja, da lahko vse izpise/analize izvozi v programska
orodja oz. formate, kot so npr. Excel, PDF, HTML, kjer bo lahko podatke nadalje obdeloval v skladu z
želenim rezultatom oz. glede na format zagotovilzaščito dokumenta.

 

MATERIALNO POSLOVANJE

 

Aplikacija je namenjena zajemanju
prejetih faktur za nabavljene materiale in surovine, trgovskega blaga  ter ostalih faktur, ki jih knjižimo v
stroške. Z različnimi moduli spremljamo in prikazujemo  spremembe stanj po vrstah materialov. Poleg
količinske omogoča tudi vrednostno evidenco stanja in gibanja zalog  za različna obdobja ter revalorizacijo
materialov in surovin. Omogoča prenos podatkov v evidenco terjatev in obveznosti,
v glavno knjigo in knjigo davkov.

KNJIŽENJE

Modul Knjiženje omogoča  knjiženje prejetih faktur, ročno vrednotenje
knjIgovodskih dokumentov, ki nimajo povezave s fakturami ter enostavno iskanje
ter  hiter pregled dokumentov po
različnih kriterijih. Modul je lahko povezan z dokumentnim sistemom ODIP.

IZPISI

Omogočen izpis različnih predanastaljenih poročil. To so
dnevniki knjiženja, kartice predmetov, izpisi porabe, izpisi vrednosti zalog,
analitične rekapitulacije in ostala poročila, potrebna za celovit pregled
materialnega poslovanja. Izpisi se
lahko
shranijo kot lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu
ter PDF formatu.

ŠIFRANTI

V tem modulu si uredimo vse
potrebne nastavitve za obdelavo podatkov.

PRENOSI IN OBDELAVE

Modul Prenosi in obdelave omogočajo
materialni obračun-vrednotenje, pripravo analitične rekapitulacije,
vrednostenje inventurnih rezultatov,  prenos podatkov v aplikacijo Knjiga davka ter
prenos podatkov v aplikacijo Glavna knjiga.

V aplikaciji Materialno
poslovanje so omogočeni tudi določeni popravki v okviru datumskega obdobja ter
kontrola statusa obračunov.

V pregledih lahko z enostavnim
klikom odprete sliko originalnega dokumenta (prejetega ali izdanega računa v
povezavi z dokumentnim sistemom Odip)

DINAMIČNE ANALIZE

Z njihovo pomočjo izdelujemo številne
izpise in analize. Modul uporabniku zagotavlja, da si v okviru svojega področja
delovanja samostojno in neodvisno pripravi
želene izpise in analize na več različnih
načinov (prednastavljeni izpisi/analize, poseben modul za samostojno nastavljanje analiz). Aplikacija uporabniku hkrati zagotavlja, da lahko vse izpise/analize izvozi v programska
orodja oz. formate, kot so npr. Excel, PDF, HTML, kjer bo lahko podatke nadalje obdeloval v skladu z
želenim rezultatom oz. glede na format zagotovil zaščito dokumenta. Namenjena
naprednejšim uporabnikom.

BLAGOVNO POSLOVANJE

Aplikacija Blagovno knjigovodstvo je namenjena vodenju,
spremljanju in prikazovanju poslovnih sprememb in poslovnih stanj posameznih
vrst gotovih proizvodov  in trgovskega
blaga  –
količinsko in vrednostno stanje in gibanje zalog.

KNJIŽENJE

Modul Knjiženje je namenjen  vnosu faktur za trgovsko blago. V tem modulu
je omogočeno tudi ročno vrednotenje dokumentov.

IZPISI

Izpisi zajemajo  izpise
prometov in stanj zalog ter dodatne kontrolne izpise za pravilnost obračunov Izpisi  se lahko shranijo kot lasten izpis ali
pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu.

OBDELAVE

Obdelave nam omogoča vrsto akcij,
pomembnih tudi za nadaljne delo v računovodstvu. Med njimi so vrednotenje
prometa in priprava analitične rekapitulacije.

PPRENOS PODATKOV

Na tem mestu je omogočen prenos
podatkov v aplikacijo Glavna knjiga.

DINAMIČNE ANALIZE

Z njihovo pomočjo izdelujemo številne
izpise in analize. Modul uporabniku zagotavlja, da si v okviru svojega področja
delovanja samostojno in neodvisno pripravi
želene izpise in analize na več različnih
načinov (prednastavljeni izpisi/analize, poseben modul za samostojno nastavljanje analiz). Aplikacija uporabniku hkrati zagotavlja, da lahko vse izpise/analize izvozi v programska
orodja oz. formate, kot so npr. Excel, PDF, HTML, kjer bo lahko podatke nadalje obdeloval v skladu z
želenim rezultatom oz. glede na format zagotovilzaščito dokumenta.

OBRAČUN PROIZVODNJE

Aplikacija je namenjena obračunu proizvodnega
procesa po različnih ključih delitve z namenom pridobitve realne lastne cene stroškovnih
nosilcev in izračuna dobičkonosnosti.
Obračun proizvodnje nam omogoča, da izračunamo ceno vsakega stroškovnega nosilca v določenem obdobju ter vrednost prodanih izdelkov v določenem obdobju na podlagi metode povprečnih cen. Lastne cene lahko primerjamo s prodajnimi cenami stroškovnih nosilcev ter ugotavljamo dobičkonosnost. Pridobimo tudi vrednost zaloge na koncu obdobja.

 

OSNOVNA SREDSTVA

Aplikacija  je namenjena vodenju evidence poslovnih dogodkov in stanj  osnovnih sredstev.

Programi iz aplikacije osnovnih sredstev pa uporabljajo tudi
nekatere podatke iz aplikacija Standardizacija. Krmiljenje poslovnih procesov  in avtorizacija.

ŠIFRANTI

V tem modulu se pripravijo nastavitve za avtomatizirane obdelave
podatkov.

 

VNOS OSNOVNIH
SREDSTEV

Možnost prenosa
podatkov iz aplikacije Materialno poslovanje v povezavi z dokumentnim sistemom
ODIP. Omogočen je tudi ročni vnos v register osnovnih sredstev in knjiženje
prometov.

V pregledih lahko z enostavnim klikom odprete sliko
originalnega dokumenta (prejetega ali izdanega računa v povezavi z dokumentnim
sistemom Odip)

 

 

IZPISI OSNOVNIH
SREDSTEV

Omogočeni so prednastavljeni izpisi  stanj in prometov osnovnih sredstev, ki se
lahko shranijo kot lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu.

IZRAČUN AMORTIZACIJE

Omogočen avtomatski izračun in izpis amortizacije in prepis
amortizacije v promete.

PRENOS PODATKOV V GLAVNO KNJIGO

Na tem mestu je omogočen prenos
podatkov v aplikacijo Glavna knjiga.

INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV

Omogočeno je vse  potrebno za učinkovito inventuro, ki jo lahko
izvajamo tudi s čitalci črtnih kod.

Inventura osnovnih sredstev
vsebuje izpis popisnih list za inventuro ( možnost izpisa popisnih list po
stroškovnih mestih in lokacijah), vnos rezultatov popisa in izpis rezultatov
popisa.

PREHOD V NOVO LETO

S tem modulom vzpostavimo otvoritveno stanje na začetku
poslovnega leta,  promet preteklega leta
ostane nespremenjen, stanje registra na zadnji dan v letu pa se zapiše v arhiv.

PLANIRANJE OSNOVNIH SREDSTEV

Možnost planiranja prometa osnovnih
sredstev.

DINAMIČNE ANALIZE

Z njihovo pomočjo izdelujemo številne
izpise in analize. Modul uporabniku zagotavlja, da si v okviru svojega področja
delovanja samostojno in neodvisno pripravi
želene izpise in analize na več različnih
načinov (prednastavljeni izpisi/analize, poseben modul za samostojno nastavljanje analiz). Aplikacija uporabniku hkrati zagotavlja, da lahko vse izpise/analize izvozi v programska
orodja oz. formate, kot so npr. Excel, PDF, HTML, kjer bo lahko podatke nadalje obdeloval v skladu z
želenim rezultatom oz. glede na format zagotovilzaščito dokumenta.

TERJATVE IN OBVEZNOSTI

Aplikacija je namenjena vodenju
evidence poslovanja in stanj kupcev in dobaviteljev, knjiženju poslovnih
dogodkov (računi, plačila, avansi, …), avtomatskim
obdelavam in izpisom terjatev in obveznosti v domači in tujih valutah. Istočasno
s knjiženjem se pri knjižbah v tujih valutah računajo tudi tečajne razlike, možno
je prevrednotenje odprtih računov  in
avansov. Tečajnice se avtomatsko prepisujejo iz Banke Slovenije. Poslovne
partnerje lahko uskladimo tudi z bazo poslovnih partnerjev Ajpes.

V pregledih lahko z enostavnim klikom odprete sliko
originalnega dokumenta (prejetega ali izdanega računa v povezavi z dokumentnim
sistemom Odip)

 

PLAČILNI
PROMET

Plačilni
promet omogoča avtomatsko kreiranje plačilnih nalogov na osnovi odprtih računov
iz prepis plačilnih nalogov v bančne programe ter zapiranje prejetih računov s
knjiženjem plačil na osnovi izpiska iz banke.

Omogoča
tudi obdelavo prejetih plačil in
avtomatsko zapiranje izdanih računov na osnovi pravilnih sklicev.

Tu
imamo tudi možnost priprave paketov plačil po dnevih v naprej. Računi, ki so v
predlogu za plačilo, so rezervirani in jih ni možno obdelovati s strani drugih
uporabnikov in procesov.

 

IZPISI

Prednastavljeni
izpisi v domači in tuji valuti. Izpisi  
se lahko shranijo kot lasten
izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu.

 

POROČILO
ZA BS

Modul Poročilo za BS omogoča pripravo
analiz za poročilo Statistika finančnih računov in KRD obrazec.

 

OBRAZCI

Omogočen izpise IOP-jev in opominov
v slovenščini, srbo-hrvaškem in angleškem jeziku.

 

ANALIZA

Vsebuje prednastavljene analize
kot so analiza plačil po stankah, koeficient obračanja po strankah itd.

 

OBRESTI

Modul Obresti omogoča izračune in
izpise obresti.

 

DODATNO

Uporabniki lahko v okviru modula  izpisujejo načrtovane odlive z rezervacijami,   imajo možnost
izpisa liste odprtih postavk z rezervacijami ter možnost odpisa terjatev.

 

VEČSTRANSKI OBVEZNI POBOT

Možnost priprave podatkov za
obvezni in prostovoljni pobot ter obdelavo rezultatov obveznega pobota in
avtomatsko zapiranje pobotanih računov.

DINAMIČNE ANALIZE

Z njihovo pomočjo izdelujemo številne
izpise in analize. Modul uporabniku zagotavlja, da si v okviru svojega področja
delovanja samostojno in neodvisno pripravi
želene izpise in analize na več različnih
načinov (prednastavljeni izpisi/analize, poseben modul za samostojno nastavljanje analiz). Aplikacija uporabniku hkrati zagotavlja, da lahko vse izpise/analize izvozi v programska
orodja oz. formate, kot so npr. Excel, PDF, HTML, kjer bo lahko podatke nadalje obdeloval v skladu z
želenim rezultatom oz. glede na format zagotovilzaščito dokumenta.

KOMPENZACIJE

Aplikacija omogoča obdelavo medsebojnih in večstranskih
kompenzacij od predloga do sprovedbe.

V predlog kompenzacije se lahko vključujejo odprti računi in
dobropisi na strani kupcev in dobaviteljev.

Posamezni računi in dobropisi se lahko v kompenzacijah v
predlogu dodajajo, odvzemajo in spreminjajo do končne potrditve kompenzacije,
ko mora biti le-ta izravnana. Računi, ki so v predlogu za kompenzacijo, so
rezervirani in jih ni možno obdelovati s strani drugih uporabnikov in procesov.

Omogočen je izpis obrazca, ki se uporablja za pošiljanje
partnerjem v potrditev, ob končni sprovedbi kompenzacije pa se avtomatsko
zaprejo odprti računi in dobropisi v aplikaciji Terjatve in obveznosti.

NAJEMI MSRP 16

Aplikacija za
pripoznavanje, merjenje, predstavljanje in razkrivanje najemov v skladu z
Mednarodnim standardom računovodskega poročanja. Namen standarda je, da najemniki in najemodajalci zagotovijo
ustrezne informacije na način, ki zvesto predstavlja te transakcije.

 

Osnovne nastavitve so nastavljene v aplikacijah
Standardizacija in Krmiljenje poslovnih procesov.

 

Aplikacija omogoča vnos
pogodb in vnos sprememb pogodb ter izpise, ki
se lahko shranijo kot
lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu.
Izpišemo si lahko tudi mesečni ali letni amortizacijski načrt ter podrejene in
nadrejene mesečne amortizacijske načrte.

Uporabnikom je omogočena tudi analiza
najemov po obdobjih. Omogočena je tudi priprava analitične rekapitulacije ter
prenos v aplikacijo Glavna knjiga.