Meni

HRM

Vstopna stran (dashboard)

Na vstopni strani najdemo grafični prikaz števila zaposlenih po nazivih vrste delovnega mesta ter povprečje zaposlenih po letih. Preverimo lahko opomnike, ki opozarjajo na določena opravila (potek zdravniškega pregleda, pogodbe o zaposlitvi, delovnega dovoljenja …) ter jih lahko uporabnik časovno prilagodi sam, glede na potrebe delovnega procesa.

Iz vstopne strani lahko preverjamo manjkajoče podatke v kadrovski evidenci, za posamezno osebo glede na njeno vlogo, vključno z bližnjico do maske osebe.

Prikazane podatke se lahko v primeru, da je v skupini več podjetij, prikazuje za vsako podjetje posebej.

Uporabniška navodila

Podrobna navodila znotraj Kopa HRM v pdf obliki, in sicer za vsako aplikacijo posebej ter dodatna navodila znotraj modalnih oken. Navodila se dopolnjujejo in posodabljajo z vsako novo verzijo.

Osebe

Pregledna maska vseh oseb vključenih v delovni proces, z možnostjo filtriranja prikaza. Namenjena je enostavnemu in enkratnemu vnosu podatkov vseh, ki so kakor koli vključeni v delovni proces.

Delovna mesta

Vnos delovnih mest, vključno s podrobnejšim opisom. V nadaljevanju služi kot izhodišče za pripravo sistemizacije delovnih mest, izpisa kataloga delovnih mest ter oblikovanje kompetenčnega modela.

Spajanje

Možnost enostavnega in hitrega spajanja dokumentov znotraj kadrovske evidence, samostojnega spreminjanja, dodajanja novih predlog ter njihovega oblikovanja.

Napotitve na zdravniške preglede

Modul Napotitve na preglede je namenjen enostavnemu spremljanju in pregledu vseh oseb, ki jih je potrebno napotiti na zdravniške preglede oz. na opravljanje tečaja iz varstva pri delu, z možnostjo tiskanja napotnic.

Prednastavljena poročila in izpisi

Poročila vsebujejo več parametrov z možnostjo lastnega oblikovanja, filtriranja, vstavljanja preloma, dodajanja stolpcev, združevanje … Lahko se shranijo kot lasten izpis, posredujejo po e-pošti, izpisujejo v Excelu ali PDF formatu.

Kandidacijski postopek

Modul Kandidacijski postopek omogoča vnos in spremljanje objavljenih razpisov za prosta delovna mesta ter izbor novih kandidatov.

Letni razgovori

Modul Letni razgovori in Kompetenčni model omogoča dolgoročno načrtovanje in izvajanje sistematičnega razvoja kadrov v podjetju. Z letnimi razgovori lahko razvijamo potenciale zaposlenih ter tako najbolje izkoristimo njihova znanja in kompetence.

Osebni portal zaposlenih

Modul Osebni portal zaposlenih – zaposleni lahko prek osebnega portala 24/7 spremljajo svoje osebne podatke, dokumente, različne pravilnike, splošne akte ter oddajajo soglasja in privolitve.

Ocenjevanje

Modul Ocenjevanje omogoča ocenjevanje zaposlenih po vnaprej izbranih kriterijih z dodanimi lestvicami ocenjevanja, utežmi in odstotkom izpolnjevanja posameznega kriterija.

Prevozi na delo

Modul Prevozne linije in Vstopne postaje omogoča preko maske Naslovi zaposlenih vnos in spremljan je Prevoznih linij in vstopnih postaj za namen obračuna potnih stroškov.

Poročila znotraj modula so: 

  • Prevozi delavcev ter
  • Osebe z relacijami in naslovi.

Usposabljanje

Modul Usposabljanje uporabljamo pri usposabljanju novincev ali pa usposabljanju zaposlenih za nova dela in opravila. Na tak način novinci pridobijo določena posebna strokovna znanja, spretnosti in navade, ki jih potrebujejo za uspešno opravljanje delovnih nalog, medtem ko že zaposlene delavce usposabljamo za nove delovne naloge in opravila, če se na primer želijo ali morajo prekvalificirati.