Meni

Poslovni del

Podjetja imajo pogosto težave zaradi pomanjkljivih in neažurnih podatkov ter informacijsko ne integriranih procesov. Brez teh podatkov ne morejo pravočasno in učinkovito reagirati na spremembe. Za podporo vsem osnovnim štirim računovodskim funkcijam (knjigovodstvo, načrtovanje, nadziranje in analiziranje) smo v podjetju Kopa izdelali programske pakete/rešitve, ki omogočajo vodenje, spremljanje in prikazovanje poslovnih sprememb in stanj finančnega računovodstva. Pregledi so možni  v dnevniški, zbirni in knjigovodski obliki, seveda pa so ti podatki s pomočjo BI orodij transformirani v informacije za odločanje in napovedovanje.

GLAVNA KNJIGA

Glavna knjiga je sestavljena iz naslednjih modulov:

KNJIŽENJE

Modul Knjiženje prometa omogoča ročno evidentiranje poslovnih dogodkov. Večino podatkov prenesemo v glavno knjigo iz ostalih  poslovnih aplikacij. Iskanje izvora knjižb nam omogoča preprost in hiter dostop do analitičnih podatkov iz ostalih aplikacij.

PRENOS PODATKOV

V  tem modulu prenašamo knjižbe iz statusa dnevnih knjižb v redne knjižbe. Na tem mestu imamo tudi možnost prenosa temeljnice za plače iz datoteke v glavno knjigo.

IZPISI

Prednastavljeni  so različni izpisi, ki omogočajo izpis podatkov po različnih kriterijih (temeljnica, kartica glavne knjige, različne rekapitulacije, bruto bilanca itd.). Prav tako so prednastavljeni tudi izpisi v tuji valuti. Izpisi se lahko shranijo kot lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu.

ANALIZE

Možnost priprave in izpisa bilance stanja ter izkaza poslovnega izida na osnovi vnosa algoritma.

KOTNI PLAN

Omogoča urejanje in izpis kontnega plana ter urejanje povezav med konti in stroškovnimi nosilci. 

KONTROLNI IZPISI

S kontrolnimi izpisi na osnovi rekapitulacij po različnih kriterijih dodatno kontroliramo pravilnost podatkov.

DELITEV STROŠKOV

Omogočena sta delitev in izpis stroškov po različnih kriterijih (proizvodni, neproizvodni, po različnih SM itd.)

ZAKLJUČEK LETA

Avtomatiziran postopek zapiranja kontov (saldacije) ter prehoda v novo leto (otvoritev).

DENARNI TOK

Modul Denarni tok omogoča izdelavo in izpis izkaza denarnih tokov na osnovi vnosa algoritma.

BLAGAJNA

Aplikacija omogoča spremljanje in vodenje blagajniškega poslovanja. V modulu Knjiženje evidentiramo poslovne dogodke v zvezi z blagajniškim poslovanjem. Pripravljeni podatke lahko izpišemo s prednastavljenimi izpisi kot so: dnevnik blagajne, kartica blagajne ter rekapitulacije po različnih kriterijih. Izpisi se lahko shranijo kot lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu. Aplikacija omogoča avtomatski prenos v aplikacijo Glavna knjiga.

DROBNI INVENTAR

Aplikacija je sestavljena iz naslednjih modulov: Vnos prometa, Izpisi, Prenos podatkov v glavno knjigo in Obdelave.

V modulu Vnos prometa evidentiramo poslovne dogodke v zvezi z drobnim inventarjem. Podatke si lahko prenesemo tudi iz aplikacije Materialno knjigovodstvo.

Prednastavljeni so različni izpisi, ki omogočajo izpis drobnega inventarja po različnih kriterijih. Med drugimi lahko izpisujemo:

  • kartico delavca,
  • kartico drobnega inventarja,
  • reverze, inventurne rezultate itd.

Izpisi se lahko shranijo kot lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu. Modul OBDELAVA je namenjen vrednotenju drobnega inventarja ter služi za pripravo na inventuro drobnega inventarja (izpis popisnih list). Po uspešnem zajemu podatkov imamo možnost avtomatska prenosa podatkov v aplikacijo Glavna knjiga. Za dodatno možnost izpisov so na voljo DINAMIČNE ANALIZE.

Modul uporabniku zagotavlja, da si v okviru svojega področja delovanja samostojno in neodvisno pripravi želene izpise in analize na več različnih načinov (prednastavljeni izpisi/analize, poseben modul za samostojno nastavljanje analiz).

KONSOLIDACIJA

Aplikacija  je namenjena dostavljanju bilančnih podatkov povezanih podjetij materinskemu podjetju, konsolidiranju kapitala, izločanju terjatev in obveznosti, izločanju vmesnih dobičkov in izgub ter izločanju prihodkov in odhodkov.

Podrejena podjetja so lahko uporabniki Kopinih aplikacij – prenos podatkov poteka avtomatično, ali pa so uporabnik drugih računalniških programov – v tem primeru podatke pripravijo v posebnih Excelovih tabelah, ki se uvozijo v aplikacijo Konsolidacija.

IZPISI

Modul Izpisi omogoča izpise dnevnikov prometa, izpise dnevnikov prometa med povezanimi podjetji in izpise skupinskih in uskupinjenih bruto bilanc.

ANALIZE

Omogočen je izračun in izpis analiz na osnovi algoritmov, ki so nastavljeni v aplikaciji Glavna knjiga.

LIKVIDACIJA FAKTUR

Likvidacija faktur je urejena v sklopu dokumentnega sistema ODIP, ki omogoča hitro, preprosto in kakovostno podporo različnim poslovnim procesom in oddelkom.  

Z njim z lahkoto obvladujete dokumente in poskrbite za standardizacijo postopkov. Ob njegovi implementaciji definirate odgovorne osebe za posamezen korak procesa in tako zagotovite kakovost obdelave dokumentov in procesov. Hkrati določite pravice do upravljanja in vpogleda dokumentov in s tem vzpostavite varnost obdelave. Nepooblaščene osebe tako ne morejo dostopati do dokumentacije (npr. pogodb, ponudb, računov,…) in procesov, do katerih nimajo pooblastil.

Velika dodana vrednost ODiPa je v njegovi intuitivnosti, mobilnosti in neodvisnosti. Uporabljate ga lahko na različnih napravah (namizni računalnik, tablice, pametni telefon). Z vmesnikom je poskrbljeno za delo v slovenskem, srbskem, angleškem in nemškem jeziku, možna pa je tudi enostavna prilagoditev prevodov v druge jezike.

KNJIGA DAVKOV

Aplikacija omogoča  spremljanje in vodenje davčnih evidenc v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost.

SPLOŠNO

V tem modulu se pripravijo nastavitve za avtomatiziran prenos in obdelavo podatkov iz ostalih aplikacij.

KNJIŽENJE

Na tem mestu je  omogočen ročni vnos podatkov, možni so tudi popravki podatkov v davčnih knjigah v okviru datumskih omejitev.

IZPISI

Vsi zahtevani izpisi davčnih evidenc ter kontrolni izpisi, ki se lahko shranijo kot lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu.

OBRAČUN DDV

Modul omogoča avtomatsko pripravo obračuna DDV.  Preko prikaza obračuna na ekranu enostavno dostopamo do analitičnih podatkov, na osnovi katerih je bil izdelan obračun DDV. V tem modulu si tudi izdelamo TXT datoteko za prenos v sistem eDavki.

PRENOS

Modul Prenos v glavno knjigo in zaključek davčne knjige omogoča prenos podatkov v glavno knjigo ter zaključek davčnega obdobja, s katerim onemogočimo popravke v tem davčnem obdobju.

MATERIALNO POSLOVANJE

Aplikacija je namenjena zajemanju prejetih faktur za nabavljene materiale in surovine, trgovskega blaga  ter ostalih faktur, ki jih knjižimo v stroške. Z različnimi moduli spremljamo in prikazujemo  spremembe stanj po vrstah materialov. Poleg količinske omogoča tudi vrednostno evidenco stanja in gibanja zalog  za različna obdobja ter revalorizacijo materialov in surovin. Omogoča prenos podatkov v evidenco terjatev in obveznosti, v glavno knjigo in knjigo davkov.

KNJIŽENJE

Modul Knjiženje omogoča  knjiženje prejetih faktur, ročno vrednotenje knjigovodskih dokumentov, ki nimajo povezave s fakturami ter enostavno iskanje in  hiter pregled dokumentov po različnih kriterijih. Modul je lahko povezan z dokumentnim sistemom ODiP.

IZPISI

Omogočen izpis različnih predanastavljenih poročil. To so dnevniki knjiženja, kartice predmetov, izpisi porabe, izpisi vrednosti zalog, analitične rekapitulacije in ostala poročila, potrebna za celovit pregled materialnega poslovanja. Izpisi se lahko shranijo kot lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu.

ŠIFRANTI

V tem modulu si uredimo vse potrebne nastavitve za obdelavo podatkov.

PRENOSI IN OBDELAVE

Modul Prenosi in obdelave omogočajo materialni obračun-vrednotenje, pripravo analitične rekapitulacije, vrednotenje inventurnih rezultatov, prenos podatkov v aplikacijo Knjiga davka ter prenos podatkov v aplikacijo Glavna knjiga.

V aplikaciji Materialno poslovanje so omogočeni tudi določeni popravki v okviru datumskega obdobja ter kontrola statusa obračunov.

V pregledih lahko z enostavnim klikom odprete sliko originalnega dokumenta (prejetega ali izdanega računa v povezavi z dokumentnim sistemom ODiP).

BLAGOVNO POSLOVANJE

Aplikacija je namenjena vodenju, spremljanju in prikazovanju poslovnih sprememb in poslovnih stanj posameznih vrst gotovih proizvodov  in trgovskega blaga  –  količinsko in vrednostno stanje in gibanje zalog.

KNJIŽENJE

Modul Knjiženje je namenjen vnosu faktur za trgovsko blago. V tem modulu je omogočeno tudi ročno vrednotenje dokumentov.

IZPISI

Izpisi zajemajo izpise prometov in stanj zalog ter dodatne kontrolne izpise za pravilnost obračunov Izpisi  se lahko shranijo kot lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu.

OBDELAVE

Obdelave nam omogoča vrsto akcij, pomembnih tudi za nadaljnje delo v računovodstvu. Med njimi so vrednotenje prometa in priprava analitične rekapitulacije.

PRENOS PODATKOV

Na tem mestu je omogočen prenos podatkov v aplikacijo Glavna knjiga.

OBRAČUN PROIZVODNJE

Aplikacija je namenjena obračunu proizvodnega procesa po različnih ključih delitve z namenom pridobitve realne lastne cene stroškovnih nosilcev in izračuna dobičkonosnosti.

OSNOVNA  SREDSTVA

Aplikacija  je namenjena vodenju evidence poslovnih dogodkov in stanj  osnovnih sredstev.

ŠIFRANTI

V tem modulu se pripravijo nastavitve za avtomatizirane obdelave podatkov.

VNOS OSNOVNIH SREDSTEV

Možnost prenosa podatkov iz aplikacije Materialno poslovanje v povezavi z dokumentnim sistemom ODIP. Omogočen je tudi ročni vnos v register osnovnih sredstev in knjiženje prometov.

V pregledih lahko z enostavnim klikom odprete sliko originalnega dokumenta (prejetega ali izdanega računa v povezavi z dokumentnim sistemom ODiP).

IZPISI OSNOVNIH SREDSTEV

Omogočeni so prednastavljeni izpisi  stanj in prometov osnovnih sredstev, ki se lahko shranijo kot lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu.

IZRAČUN AMORTIZACIJE

Omogočen avtomatski izračun in izpis amortizacije in prepis amortizacije v promete.

PRENOS PODATKOV V GLAVNO KNJIGO

Na tem mestu je omogočen prenos podatkov v aplikacijo Glavna knjiga.

INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV

Omogočeno je vse  potrebno za učinkovito inventuro, ki jo lahko izvajamo tudi s čitalci črtnih kod.

Inventura osnovnih sredstev vsebuje izpis popisnih list za inventuro ( možnost izpisa popisnih list po stroškovnih mestih in lokacijah), vnos rezultatov popisa in izpis rezultatov popisa.

PREHOD V NOVO LETO

S tem modulom vzpostavimo otvoritveno stanje na začetku poslovnega leta,  promet preteklega leta ostane nespremenjen, stanje registra na zadnji dan v letu pa se zapiše v arhiv.

PLANIRANJE OSNOVNIH SRREDSTEV

Možnost planiranja prometa osnovnih sredstev.

TERJATVE IN OBVEZNOSTI

Aplikacija je namenjena vodenju evidence poslovanja in stanj kupcev in dobaviteljev, knjiženju poslovnih dogodkov (računi, plačila, avansi, …), avtomatskim obdelavam in izpisom terjatev in obveznostim v domači in tujih valutah. Istočasno s knjiženjem se pri knjižbah v tujih valutah računajo tudi tečajne razlike, možno je prevrednotenje odprtih računov  in avansov. Tečajnice se avtomatsko prepisujejo iz Banke Slovenije. Poslovne partnerje lahko uskladimo tudi z bazo poslovnih partnerjev Ajpes.

V pregledih lahko z enostavnim klikom odprete sliko originalnega dokumenta (prejetega ali izdanega računa v povezavi z dokumentnim sistemom ODiP).

PLAČILNI PROMET

Plačilni promet omogoča avtomatsko kreiranje plačilnih nalogov na osnovi odprtih računov iz prepis plačilnih nalogov v bančne programe ter zapiranje prejetih računov s knjiženjem plačil na osnovi izpiska iz banke.

Omogoča  tudi obdelavo prejetih plačil in avtomatsko zapiranje izdanih računov na osnovi pravilnih sklicev.

Tu imamo tudi možnost priprave paketov plačil po dnevih v naprej. Računi, ki so v predlogu za plačilo, so rezervirani in jih ni možno obdelovati s strani drugih uporabnikov in procesov.

IZPISI

Prednastavljeni izpisi v domači in tuji valuti. Izpisi  se lahko shranijo kot lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu.

POROČILO ZA BS

Modul Poročilo za BS omogoča pripravo analiz za poročilo Statistika finančnih računov in KRD obrazec.

OBRAZCI

Omogočen izpise IOP-jev in opominov v slovenščini, srbo-hrvaškem in angleškem jeziku.

ANALIZA

Vsebuje prednastavljene analize kot so analiza plačil po strankah, koeficient obračanja po strankah itd.

OBRESTI

Modul Obresti omogoča izračune in izpise obresti.

DODATNO

Uporabniki lahko v okviru modula  izpisujejo načrtovane odlive z rezervacijami,   imajo možnost izpisa liste odprtih postavk z rezervacijami ter možnost odpisa terjatev.

VEČSTRANSKI OBVEZNI POBOT

Možnost priprave podatkov za obvezni in prostovoljni pobot ter obdelavo rezultatov obveznega pobota in avtomatsko zapiranje pobotanih računov.

KOMPENZACIJE

Aplikacija omogoča obdelavo medsebojnih in večstranskih kompenzacij od predloga do sprovedbe.

V predlog kompenzacije se lahko vključujejo odprti računi in dobropisi na strani kupcev in dobaviteljev.

Posamezni računi in dobropisi se lahko v kompenzacijah v predlogu dodajajo, odvzemajo in spreminjajo do končne potrditve kompenzacije, ko mora biti le-ta izravnana. Računi, ki so v predlogu za kompenzacijo, so rezervirani in jih ni možno obdelovati s strani drugih uporabnikov in procesov.

Omogočen je izpis obrazca, ki se uporablja za pošiljanje partnerjem v potrditev, ob končni sprovedbi kompenzacije pa se avtomatsko zaprejo odprti računi in dobropisi v aplikaciji Terjatve in obveznosti.

NAJEMI MSRP 16

Aplikacija za prepoznavanje, merjenje, predstavljanje in razkrivanje najemov v skladu z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja. V izkazu PI izkazujemo amortizacijo priznane pravico do uporabe sredstev in finančne odhodke za obveznosti iz najema.

Osnovne nastavitve so nastavljene v aplikacijah Standardizacija in Krmiljenje poslovnih procesov.

Aplikacija omogoča vnos pogodb in vnos sprememb pogodb ter izpise, ki se lahko shranijo kot lasten izpis ali pa se izpisujejo v Excelu ter PDF formatu. Izpišemo si lahko tudi mesečni ali letni amortizacijski načrt ter podrejene in nadrejene mesečne amortizacijske načrte.

Uporabnikom je omogočena tudi analiza najemov po obdobjih. Omogočena je tudi priprava analitične rekapitulacije ter prenos v aplikacijo Glavna knjiga.

DINAMIČNE ANALIZE (vse aplikacije, moduli)

Z njihovo pomočjo izdelujemo številne izpise in analize. Modul uporabniku zagotavlja, da si v okviru svojega področja delovanja samostojno in neodvisno pripravi želene izpise in analize na več različnih načinov (prednastavljeni izpisi/analize, poseben modul za samostojno nastavljanje analiz). Aplikacija uporabniku hkrati zagotavlja, da lahko vse izpise/analize izvozi v programska orodja oz. formate, kot so npr. Excel, PDF, HTML, kjer bo lahko podatke nadalje obdeloval v skladu z želenim rezultatom oz. glede na format zagotovil zaščito dokumenta.

POSLOVNA ANALITIKA

Za poslovno odločanje ne zadostujejo več le poročila o preteklih dogodkih, ampak so potrebne informacije, na podlagi katerih se lahko predvidi prihodnje odzivanje sistema – te informacije ponuja poslovna analitika.