Meni

Pregled funkcionalnosti

KOPA ERPOSNOVNA VERZIJANAPREDNA VERZIJAENTERPRISE VERZIJA
POSLOVNI DEL
Glavna knjiga
Blagajna
Drobni inventar
Konsolidacija
Likvidacija faktur
Knjiga davkov
Materialno poslovanje
Blagovno poslovanje
Obračun proizvodnje
Osnovna sredstva
Terjatve in obveznosti
Kompenzacije
Najemi MSRP 16
Poslovna analitika
KOMERCIALA
Skladiščna logistika
Intrastat
B2B ( RIP )
Nabava
Prodaja
Skladišče
Sledljivost
Mobilna logistika
Poslovna analitika
PROIZVODNJA
Sestavnice/kosovnice
Delovni postopki
Kapacitete
Ključi
Predkalkulacije
Planiranje in lansiranje proizvodnje
Spremljanje proizvodnje
Pokalkulacije
UTRIP
Obračun proizvodnje
Poslovna analitika
UTRIP
Avtorizacija
Obveščanje
Razporejanje DC
Prijave delavcev
Dokumentacija
Kontrola meritev
Poslovna analitika
HRM
Osnovna kadrovska evidenca
Seznam opravil (check liste)
Planiranje izobraževanj (PIZ)
Napotitve na zdravniške preglede
E-vem
Napotitve na zdravniške preglede
Usposabljanje (USP)
Letni razgovori (LRZ)
Ocenjevanje zaposlenih (OCEN)*
Kandidacijski postopek (KDP)
Osebni portal zaposlenega (OPZ)
E-podpisovanje kadrovskih dokumentov
Prevozi na delo
Poslovna analitika
PLAČE
Obračun plač, regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin, poslovne uspešnosti
Obračun drugih osebnih prejemkov (podjemna pogodba, sejnine, obvezna praksa
Vstopna stran in uporabniška navodila
eBOL, eNDM
Povezava z registracijami delovnega časa
Potni nalogi
Poslovna analitika
ODiP
Obvladovanje procesov, likvidacija faktur
E-pogodbe
E-ponudbe
ISO portal
Reklamacije
E-podpis
Arhiviranje/PS