Cenite zaposlene tako, da jih ocenite

Avtor: Monika Horvatič

Dandanašnji globalni izzivi in nenehne spremembe zahtevajo hitro odzivanje kadrovnikov na nepričakovane situacije. Informacije pridobljene s pomočjo sistemske rešitve KOPA HRM in funkcionalnostjo ocenjevanja delovne uspešnosti pomembno pripomorejo k načrtovanju izobraževanj in nudenju povratnih informacij o uspešnosti posameznika.


Zakaj ocenjevati delovno uspešnost?

Ocenjevanje delovne uspešnosti zagotavlja povratno informacijo o dosežkih zaposlenih, hkrati pa predstavlja vir konkurenčne prednosti. Podjetju omogoča, da vpliva na zaposlenega in ga motivira k boljšim dosežkom tako na nivoju posameznika kot tudi celotne organizacije.

Ocenjevanje zaposlenih temelji na ideji o upravljanju s cilji:

  • proces postavljanja S.M.A.R.T. ciljev znotraj organizacije,
  • doseganje ciljev s strani zaposlenih,
  • samoiniciativno vključevanje zaposlenih v izvedbo aktivnosti, ki pripomorejo k doseganju ciljev,
  • merjenje in primerjava uspešnosti zaposlenih z vnaprej postavljenimi standardi.

Nagrajevanje zaposlenih in ocenjevanje delovne uspešnosti delujeta vzajemno in sta ključnega pomena pri razvoju kadrov v podjetju.


Ali res moramo, kot podjetje, ocenjevati zaposlene?

Miselnost, da je ocenjevanje zaposlenih preveč subjektivno in da gre zgolj za dodatno obremenitev ter izgubo časa, je zmotna. Velja namreč ravno nasprotno. 

Rezultati, ki jih pridobimo s pomočjo ocene delovne uspešnosti, vodjem lajšajo:

  • določanje višine plač, nagrad in bonusov zaposlenih,
  • odločitve glede napredovanja in premestitev,
  • izpolnjevanje zakonskih zahtev (določanje presežnih delavcev, odpuščanje iz razloga nesposobnosti…).

Kaj pa imajo od tega zaposleni?

Koristi z vidika ocenjevanja delovne uspešnosti pa niso samo na strani organizacije, temveč omogočajo ustrezno načrtovanje usposabljanj in izobraževanj, namenjenim zaposlenim. Sistemska rešitev KOPA HRM posamezniku nudi povratno informacijo o njegovi uspešnosti, kar še dodatno pripomore pri kariernem razvoju in motiviranosti za poslovno uspešnost.


Postopek ocenjevanja, ki prinaša rešitve

Sistemska rešitev KOPA HRM omogoča digitaliziran proces ocenjevanja delovne uspešnosti, ki je zastavljen tako, da prinaša rešitve usklajene z naprednimi kadrovskimi postopki.

1. Jasno definiranje ciljev

Učinkovito ocenjevanje delovne uspešnosti temelji na jasno definiranih ciljih, ki jih mora posameznik doseči.

Cilji so opredeljeni za posamezna področja, kjer so možne izboljšave. Pomembna je skladnost ciljev posameznika in oddelka z vizijo in poslanstvom podjetja, saj lahko le tako dosežemo jasno osredotočenost zaposlenega  v času njegovega delovanja v podjetju.

2. Sistemska opredelitev

Fazo uresničevanja ciljev pričnemo z opredelitvijo sistemskih spremenljivk, na podlagi katerih bo ocenjevanje potekalo. Ključnega pomena je natančen načrt ocenjevanja zastavljenih ciljev in zaposlenih, ki bodo v ta proces vključeni.

3. Vloga ocenjevalca oz. ocenjevanca

Sem spada opredelitev hierarhije ocenjevanja, ki narekuje opredelitev vloge ocenjevalca oz. ocenjevanca na podlagi zaposlenih, kadrovske evidence in sistemizacije delovnih mest. KOPA HRM omogoča enostavno gradnjo hierarhije, ki dopušča prilagodljivost in upošteva časovne mejnike.

4. Točke ali odstotki ...

Naslednji korak je izbira ustrezne ocenjevalne lestvice, ki zajema tudi določitev ali bodo ocene temeljile na točkah ali odstotkih.

5. Kaj ocenjevati?

Kriteriji ocenjevanja lahko zajemajo kompetence, osebne kriterije ali delovne naloge oz. cilje zaposlenih.

Kaj boste ocenjevali, določite sami. Lahko ocenjujete le kompetence ali kombinirate različne skupine kriterijev hkrati.

6. Priprava na ocenjevanje

Ko smo določili sistemske spremenljivke, opredelili hierarhije, definirali lestvice in kriterije, sledi priprava na ocenjevanje. Ta faza zajema kreiranje oblike in vsebine ocenjevalnih listov, ki jih ocenjevalci nato elektronsko izpolnijo za posameznega ocenjevanca.

Vsak ocenjevalec prejme elektronsko obvestilo koga bo ocenjeval in kdaj se od njega pričakuje, da bo ocenjevanje izvedel.

7. Vse je v rokah zaposlenih

Ocenjevalci pregledajo ocenjevalne liste in po potrebi dodajo cilje in naloge, ki se nato posredujejo v potrditev zaposlenemu, z namenom seznanja posameznika s pričakovanji nadrejenega. Zdaj je njegova ocena delovne uspešnosti, odvisna samo od njega samega.

Sama izvedba ocenjevanja poteka tako, da ocenjevalec v elektronsko izpolni ocenjevalni list, ki se samodejno zapiše v elektronsko mapo zaposlenega.

KOPA HRM omogoča prihranek časa in natančno analitiko, ki ponuja vpogled v dosežene cilje na nivoju posameznika, organizacijske enote ali delovnega mesta.

Več informacij o rešitvi KOPA HRM lahko izveste s klikom na gumb spodaj.