Spodbude za digitalno transformacijo MSP v 2021

Avtor: Vika Krajnc

V letu 2021 so ponovno na voljo finančne spodbude za digitalizacijo poslovanja. Številne pomoči so v obliki nepovratnih sredstev in lahko predstavljajo tudi do 60% celotne investicije.

Predviden rok objave: 28.5.2021 

Namen razpisa

Slovenski podjetniški sklad želi z javnim razpisom spodbuditi spremembo poslovanja in organizacije, procesov in modelov ter spodbuditi razvoj kompetenc in miselnosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih prek digitalizacije in digitalne transformacije.

Upravičenci

Na razpis se bodo lahko prijavila mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

Višina financiranja

Izbrani upravičenci bodo imeli možnost pridobiti skupno od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR sofinanciranja. Intenzivnost sofinanciranja je do največ 60% upravičenih stroškov operacije, kar pomeni, da bodo morali upravičeni stroški znašati najmanj 50.000,00 EUR.

Okvirna višina razpisanih sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je skupno 30.000.000 EUR za tri leta (2021, 2022 in 2023). Za posamezno leto je na voljo 10.000.000 EUR, od tega 5.000.000 EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 5.000.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, kar zadošča za sofinanciranje najmanj 100 operacij digitalne transformacije letno. Vloge za sofinanciranje v letu 2022 in 2023 se bod oddajale v začetku leta 2022 oziroma 2023.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer v okviru pobude React-EU. Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«.

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0.

Obdobje upravičenih stroškov in akcijski načrt

Vlagatelj bodo morali imeti ob oddaji vloge pripravljen Akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije, ki ga bodo za leto 2021 realizirali do 30.9.2021. Predvideno obdobje upravičenih stroškov za sofinanciranje za leto 2021 bo od 1.10.2020 do 30.9.2021.

Razpisna dokumentacija

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev bodo navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Cilji javnega razpisa so

  • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
  • povečanje  dodane  vrednosti  na  zaposlenega v podprtih podjetjih.

Obvezno je sodelovanje zunanjega strokovnjaka pri izvedbi digitalne transformacije podjetja. Kopa je od julija 2019 del DIH Slovenia, Nacionalne enotne točke za digitalno transformacijo Slovenije. Vključeni smo v katalog strokovnjakov, ki pomaga pri koriščenju vavčerjev za sofinanciranje procesov digitalizacije.

 

OPOZORILO: Besedilo javnega razpisa je šele v pripravi. Na strani so objavljeni podatki informativne narave, dokončni pogoji bodo natančno določeni in objavljeni v javnem razpisu. Možne so spremembe.