Sprememba uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov prevoza na delo

Avtor: Vika Krajnc

V Uradnem listu RS št. 114/2021 z dne 15.7.2021 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Spremembe obsegajo:

  • sprememba višine kilometrine iz 0,13 na 0,18 eur/km
  • neobdavčeno povračilo stroškov prevoza na delo znaša 140 eur/mesec, pri čemer ni vezano na dneve prisotnosti
  • izbris pogoja o predložitvi potrdila o nakupu imenske mesečne vozovnice
  • za zasebni sektor se nova uredba prične uporabljati pri obračunu za september 2021

Kaj se spreminja?

Spreminja se dosedanja davčna obravnava povračil potnih stroškov za prevoz na delo in z njega. Povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do velikosti 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu. Pri tem mora biti mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delavčevega običajnega prebivališča.

Delavcu se povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogoji iz 3/1 uredbe najmanj do velikosti 140 EUR mesečno. Čeprav bi bila velikost neobdavčenega dela, določena z upoštevanjem 3/1 uredbe (razdalje in vrednosti 0,18 EUR na kilometer), manjša. MF pojasnjuje, da je navedena velikost določena z upoštevanjem imenske neprenosne mesečne vozovnice ali več vozovnic, potrebnih za prihod na delo in z njega, pri katerih je neobdavčena velikost povračil stroškov prevoza na delo in z njega, določena po splošnem pravilu iz 3/1 uredbe (kilometrina za cel mesec dela ob upoštevanju povprečnih mesečnih delovnih dni v letu, in sicer 18 delovnih dni v mesecu), v splošnem večja, kot če bi se upoštevala cena imenske neprenosne mesečne vozovnice, ki je določena na podlagi tarife prevoznin po Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, in še dvakratnika tovrstne vozovnice za mestni promet.

Pri določitvi te velikosti je upoštevan primer, ko delavec za prihod na delo potrebuje mesečno vozovnico za mestni promet v mestu običajnega prebivališča (40 EUR), za mestni promet v mestu opravljanja dela (40 EUR) in v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu (60 EUR, kjer gre za neprenosno imensko mesečno vozovnico za razdaljo nad 10 do 15 kilometrov, kjer je velikost kilometrine za to razdaljo ob upoštevanju 18 delovnih dni v mesecu že večja od cene navedene vozovnice).

Spremenjeni 3. člen uredbe se začne uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z njega za september 2021. Do takrat pa se uporablja uredba, veljavna pred to zadnjo spremembo.

Kaj se ohranja? 

Ohranila se je ureditev, po kateri se povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delavca, če ima ta pravico do uporabe službenega vozila za zasebne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo. Ohranila se je tudi ureditev za delavce, ki dosegajo dohodek iz delovnega razmerja iz tujine. Strošek prevoza na delo in z njega se ne všteva v davčno osnovo do velikosti 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delavčevega prebivališča.

Izjava o prevozu na delo

Število kilometrov od stalnega prebivališča do kraja zaposlitve je pomemben podatek za izračun morebitne vrednosti obdavčljivega zneska!

Delodajalec delavcu povrne strošek prevoza na delo in z njega na podlagi izjave o prevozu na delo. Ta predstavlja podlago za obračun. Njena vsebina ni zakonsko predpisana. Smiselno pa je, da delavec ne glede na to, za katero vrsto prevoza mu bo delodajalec povrnil stroške, izpolni podatke najmanj o običajnem prebivališču, razdalji od običajnega prebivališča do mesta opravljanja dela (v kilometrih) ter vrsti in ceni javnega prevoza (dnevna in mesečna vozovnica). Izjavo mora delavec lastnoročno podpisati.

Programska rešitev Kopa PCE

Vključitev obdavčljivega zneska v obračun dohodnine bomo v Kopi reševali z dopolnitvijo algoritma in z vključitvijo novih konstant, nujen podatek pa je število kilometrov od stalnega prebivališča do kraja zaposlitve za zaposlene.