UTRIP – objektivno dogajanje v proizvodnji – 2/2

Avtor: Kopa d.d.

Utrip smo nadgradili tudi z Microsoftovim orodjem za vizualizacijo podatkov Power BI. Z orodjem Power BI povežemo različne podatkovne vire in podatke z vizualizacijskimi gradniki predstavimo razumljivo – z grafi, časovnicami, določimo trende, naredimo predikcije s kalkulacijami

 

Na množici podatkov, zbranih iz različnih virov – pri proizvodnji so to senzorji na strojih, s katerimi na primer spremljamo temperaturo, pritisk, čas izdelave posameznih izdelkov – in povezanih z delovnimi nalogi v poslovnoinformacijskem sistemu ERP, lahko denimo uparimo delo stroja z delom konkretnega zaposlenega, ki prek programske rešitve Utrip prijavi delovni list oziroma operacijo. Z orodjem Power BI naredimo analitiko – na primer koeficient uspešnosti nekega delavca. Podatki o tem, kako dolgo je neki delavec delal, in ali je bil v tem času stroj aktiven, so podlaga za upravičenost do nagrade oziroma finančne stimulacije.

Pomembna prednost orodja Power BI je v tem, da omogoča različne primerjave – med delovanjem posameznih strojev, trajanji delovnih operacij, mrtvih časih, zastojih, zamikih pri izvedbi naročil, posameznih delavcih, med odstopanji v uspešnosti posameznih izmen, učinkovitostjo po urah, dnevih, tednih … – kar zagotovi nepristransko in objektivno sliko dogajanja v proizvodnji. V podatkih, ki so prikazani tabelarično, se informacije lahko izgubijo, hitro kakšno številko spregledamo. Z bogato vizualizacijo pa stvari postanejo veliko bolj pregledne in očitne. Grafična primerjava med dejanskim stanjem v proizvodnji in tem, kakšno bi stanje moralo biti, je tako veliko lažja, slika je veliko bolj jasna.

V proizvodnih podjetjih vizualizacija podatkov pride v poštev, ko želijo oziroma potrebujejo hitro odčitavanje določenih trendov, ciklov … Predvsem pa, ko želi direktor na hitro videti, kakšno je stanje delovanja proizvodnje v določenem trenutku, brez časovnega zamika. Ter seveda, da ima ob morebitnih negativnih odstopanjih možnost ukrepati takoj. Kot ugotavljamo na terenu, direktorje podjetij in proizvodnje boli, ker razmeroma dragi stroji ne delajo tako, kot bi pričakovali.

Četudi v podjetju nimajo podrobno določenih normativnih časov v proizvodnji, četudi ta poteka brez uporabe poslovnoinformacijskega sistema ERP, odgovorni, ko sprožijo delovno operacijo, vedo, koliko časa zanjo potrebujejo, oziroma vedo, kako dolgo traja izdelava posameznega izdelka. Brez tehnoloških podatkov, četudi ti niso zbrani v sistemu, v proizvodnji pač ne gre.

Da bi lahko uporabljali orodje za vizualizacijo podatkov, morajo biti postopki, po katerih izdelujemo izdelke, jasno definirani, definirani morajo biti časi trajanja posameznih postopkov, normativi, ki določajo kakovost izdelka – denimo temperatura v stroju, dimenzija izdelka – da lahko na podlagi meritev ugotovimo, ali je izdelek v redu, ali gre za izmet, ali pa se morda izkaže, da stroj ne dela pravilno in ga zato ustavimo ter prijavimo izpad …

Ko so podatki zbrani, prideta na vrsto vizualizacija in grafična predstavitev podatkov, ki so se zbirali s prijavljanjem in odjavljanjem posameznih delovnih operacij in časov njihovega trajanja, vključno s podatki s strojev, zbranih s krmilniki in različnimi signali.

Na podlagi korelacij podatkov ugotavljamo trende, podatke pa uporabljajmo tudi za arhivske namene. Ko na primer dobimo reklamacijo, lahko za nazaj preverimo, ali je stroj delal skladno s predpisanimi normativi ali pa so bila pri tem kakšna odstopanja. Lahko pa celo ugotovimo, da je stroj sicer delal skladno z normativi, da je bila na primer dosežena prava temperatura, pa je kljub temu prišlo do reklamacij, kar pomeni, da bodo potrebne korektivne akcije, s tem pa podjetje izboljšuje svoje izdelke.

Lahko strnemo, direktor z vizualizacijo podatkov pridobi boljši in bolj podroben pregled nad tem, kaj se dogaja v njegovih proizvodnih obratih, zaradi tega bo imel tudi večjo konkurenčno prednost, delavci bodo lahko zaradi tega, ker bo njihovo delo objektivno in dokazljivo merljivo, konec meseca pridobili višjo finančno stimulacijo, lastnik bo lahko na podlagi uporabe orodij Utrip in Power Bi optimiziral določene stroške oziroma jih bo lahko znižal, saj bo z analitiko ugotavljal, katere napake na strojih ali v proizvodnih postopkih se ponavljajo. Z uporabo tega sistema v podjetju lahko prepoznajo dobre vzorce, se pravi, vidijo, kateri delavec na katerem stroju v kakšni kombinaciji dosega boljše rezultate, kar potem upoštevajo pri razporejanju oziroma načrtovanju podobnih delovnih nalog.