Meni

PlačeOLD

Plače

Vstopna stran in uporabniška navodila

 

VSTOPNA STRAN (DASHBOARD)

  • Na vstopni strani najdemo grafični prikaz bruto plače za zadnjih dvanajst mesecev s strukturo plače za celotno podjetje.
    • Aplikacija nas opozori, komu od zaposlenih poteče pogodba.

UPORABNIŠKA NAVODILA

  • Podrobna navodila znotraj Kopa PCE v pdf obliki za vsako aplikacijo posebej in dodatna navodila znotraj modalnih oken. Navodila se dopolnjujejo z vsako novo verzijo.

Osnovni paket Kopa Plače v nadaljevanju PCE zajema algoritme za osnovna izplačila v vsakem podjetju: plačo, regres, jubilejno nagrado, odpravnino in poslovno uspešnost. Zagotovljena je informacijska podpora pri izračunu po veljavni zakonodaji. Paket omogoča zajem matičnih in mesečnih podatkov, potrebnih za izračun, izplačilo, pripravo datotek in izpisov za posredovanje podatkov bankam, finančni upravi in statistiki s pomočjo različnih elektronskih povezav. Z dinamičnimi analizami je omogočen enostaven pregled in priprava poročil za potrebe podjetja.

Zajem potrebnih podatkov za izračun plače in drugih prejemkov poteka iz več virov:

Kopa PCE povezujemo z vsemi zunanjimi ponudniki registracije delovnega časa  (Špica, Četrta pot, Jantar,…).  S pomočjo povezovalne tabele se postavke iz registracije povežejo s postavkami v Kopa PCE. Prenos  se izvaja konec meseca in se v primeru morebitnih popravkov na strani registracije lahko ponavlja.

Matične podatke pridobivamo iz Kopa HRM, ali pa se povezujemo z drugimi HRM ponudniki. Prenos v Kopa PCE se izvaja kadarkoli v mesecu, obvezno pa do obračun osebnih prejemkov.

Konstante so vrednosti, ki veljajo za večjo skupino ljudi (konstante OE, stroškovnih mest, tarifnih / plačilnih razredov) oz. veljajo dlje časa (konstante delavcev). Določene vrednosti se na konstante delavcev lahko zapišejo že s prenosom iz kadrovske evidence. Vrednosti iz konstant se zajemajo v

obračunih.

Poleg davčne lestvice, prispevkov iz in na plače, lestvico s % dodatka za delovno dobo in za stalnost, lahko v izračun vključujemo tudi druge poljubne lestvice (npr. cenik avtobusnih prevozov po kilometrih).

Aplikacija omogoča vzporedne obračune na istih mesečnih podatkih, simulacijo z raznimi     spremembami (npr. vrednosti količnika), primerjavo simulacij z rednimi obračuni.

Obračun drugih osebnih prejemkov (podjemne pogodbe, sejnine, obvezna praksa, najemnine ipd.)

Nadgradnja osnovnega paketa zajema algoritme in ostale nastavitve za ostala izplačila osebnih prejemkov (podjemne pogodbe, sejnine, obvezna praksa, najemnine). Pogoj za uporabo sklopa je, da so vsi prejemniki osebnih prejemkov zavedeni v kadrovski evidenci z ustreznim statusom.

eBOL, eNDM

S povezavo preko e-bol podatki avtomatsko napolnijo tabelo za boleznine, ki pa še vedno omogoča ročne popravke in dopolnitve morebiti izpadlih bolniških listov.

Po opravljenem obračunu uporabnikom zagotovimo elektronsko oddajanje refundacijskih zahtevkov – eNDM. Aplikacija je bila predhodno preverjena in potrjena s strani ZZZS. Uporabnik potrebuje le digitalno potrdilo, s katerim dostopa do portala.

Potni nalogi

Aplikacija omogoča vnos zahtevka za službeno pot, potrditev s strani nadrejenega, obračun v različnih valutah ter končno potrditev nadrejenih za izplačilo stroškov.

Dodatne funkcionalnosti rešitve: 

  • z možnostjo obračuna različnih vrst kilometrin,
  • izračun kilometrine s pomočjo povezave z daljinarjem Google maps,
  • povezavo z delovnimi nalogi (delitev stroškov po delovnih nalogih),
  • spremljanje stroškov po različnih poslovnih partnerjih,
  • različnimi cenami kilometrin za vozila, ki so v uporabi zaposlenih.