Meni

Proizvodnja

Rešitve in storitve za digitalizacijo proizvodnje postajajo ključni vir za zagotavljanje konkurenčnosti. Kvaliteta, odzivnost in povezljivost so pričakovanja in zahteve uspešnih proizvodnih podjetij. Storitve na podlagi izkušenj, znanja in poznavanje proizvodne problematike ter povezane rešitve za digitalizacijo proizvodnje, prinašajo podjetjem koristi in konkurenčno prednost. Z vzpostavitvijo delujočega in digitaliziranega Demingovega kroga dosežemo, da se planiranje, izvedba, spremljanje in ukrepanje v proizvodnji odvijajo povezano ter v realnem času. Vse skupaj temelji na pravih normativih, ki se usklajujejo na podlagi »učenja« iz preteklih podatkov. Kalkulacije, pokalkulacije in obračun proizvodnje skrbijo, da se za vsak izdelek in storitev lahko izračuna in prikaže, kako uspešno ga nameravamo izdelati, kako uspešno smo ga dejansko izdelali in kako to vpliva na celotno sliko poslovanja.

Sestavnice/Kosovnice

Sestavnice (poleg načrtov) predstavljajo osnovno dokumentacijo izdelka oziroma polizdelka. V njih so predstavljene vse količinske relacije, ki nastopajo v izdelku oziroma polizdelku. Organizirane so po modularnem principu tako, da se enak sklop, ki nastopa v različnih izdelkih in polizdelkih, vnaša samo enkrat.

Možna je uporaba različnih vrst sestavnic. 

Odlike, ki jih uporabniki cenijo: 

 • enostavno vnašanje in urejanje sestavnic, kosovnic oz. receptur,
 • možnost enostavnega dodajanja alternativnih predmetov,
 • možnosti tvorjenja variant sestavnic,
 • ažuriranje oz. spreminjanje več sestavnic naenkrat,
 • možnost zamenjave pozicije po vseh sestavnicah,
 • hitra zamenjava alternative po vseh sestavnicah,
 • hiter pregled, kam vse se vgrajuje določen element v sestavnici,
 • hiter in enostaven pregled strukture določenega predmeta,
 • pregledni izpisi, ki jih lahko prikažemo na ekran, izpišemo na tiskalnik ali pa pošljemo po e-pošti,
 • za poljubno število izdelkov lahko dobimo količinski izračun po celotni strukturi,
 • natančen pregled spreminjanja določene sestavnice,
 • hiter dostop do drugih funkcij skozi formo Urejanje sestavnic (struktura, pripadnost, postopki, zgodovina …),
 • povezava z drugimi deli proizvodne aplikacije,
 • možnost izbire vseh najdenih alternativ ali samo izbrane alternative.

Delovni postopki

Postopek je predstavitev tehnološkega procesa, po katerem pridemo do izdelka. Razdeljen je na operacije, ki vsebujejo časovne normative za delovne celice, delovna mesta, delovne priprave in delavce, ki so potrebni za izdelavo sklopa.

Odlike, ki jih uporabniki cenijo:

 • enostaven vnos postopkov oz. procesov, s pripadajočimi operacijami in kapacitetami,
 • možnost enostavnega dodajanja alternativnih operacij,
 • vodenje pripravnih in zaključnih časov, medoperacijskih časov …,
 • možnost tipske tehnologije,
 • enkraten vnos podatkov,
 • dostop do drugih modulov (kapacitete, sestavnice, dokumenti, kontrolni plan, zgodovina …). 

Kapacitete

Modul Kapacitete uporabljamo kot pripomoček za vnos in določitev kapacitet. Določamo sistemsko hierarhijo kapacitet (podrejenost, nadrejenost), koledar za vse kapacitete, kakor tudi različne izpise struktur ali pripadnosti kapacitet.

Proizvodne kapacitete so sestavljene iz strojev, orodij in delavcev.

Odlike, ki jih uporabniki cenijo:

 • enostaven vnos proizvodnih kapacitet in pripadajočih elementov,
 • enostaven vnos kapacitet in gradnja hierarhije za celotno podjetje, s sočasnim določanjem terminskega koledarja,
 • določanje koledarjev za različne nivoje kapacitet,
 • enostavno spreminjanje koledarja za vsako izjemo na posamezni kapaciteti,
 • pregledni izpisi, ki jih lahko prikažemo na ekranu, izpišemo na tiskalnik ali pa pošljemo po e-pošti,
 • enkraten vnos kapacitet – vneseni podatki so na voljo vsem aplikacijam,
 • enkraten vnos hierarhije oz. strukture kapacitet za celotno aplikacijo,
 • koledar lahko generiramo (določimo) za neomejen čas nazaj in naprej ter z upoštevanjem vikendov in praznikov,
 • enoizmenski in večizmenski koledarji.

Ključi

Aplikacija Ključi je v proizvodnem informacijskem sistemu postavljena kot posebna veja, ker ima pomembno vlogo pri nekaterih odločitvah v planiranju, lansiranju in spremljanju proizvodnje. Nekateri ključi pa so pomembni že pri predkalkulacijah.

Ključi nam povedo, kako se posamezni element, ki v sistemu proizvodnje nastopa kot material, polproizvod ali proizvod obnaša, kar pomeni, da je v planu proizvodnje vsak ključ postavljen na nivo elementa (PMT), in sicer ne glede na to, kako oziroma skozi katere programe je v sistem prišel.

V aplikaciji Ključi se nahajajo tudi relacije skladišč, ki določijo, v katerem skladišču se naj določen element nahaja. V planu proizvodnje mora biti za vsak element enolično določeno, kateremu skladišču pripada.

Predkalkulacije

Kalkulacije so modul, v katerem na podlagi količinskih in časovnih normativov ter različnih cen izračunamo oziroma izvedemo predkalkulacijo za vse elemente ali posamezne skupine elementov.

Odlike, ki jih uporabniki cenijo:

 • hiter izračun na podlagi količinskih in časovnih normativov ter različnih cen,
 • hiter in učinkovit dostop do ostalih modulov v aplikaciji v primeru potrebe po spremembi podatka (sestavnice, postopki, kapacitete, ključi …),
 • možnost simuliranja predkalkulacije za proizvod, ki še nima normativov,
 • delitev izračunane vrednosti na predmete in kapacitete, po različnih vrstah stroškov,
 • predkalkulacije uporabljamo za izračun predvidenih stroškov materiala in dela,
 • možnost simulacij oz. spreminjanja osnovnih normativov,
 • različne analize in pregled vseh vrst stroškov po celotni strukturi,
 • pregled zbirne kalkulacije in strukturne kalkulacije za vse vrste stroškov, z upoštevanjem pripravno zaključnih časov, glede na planirano količino,
 • prepis podatkov za izračun iz drugih aplikacij Kopa ERP-a,
 • prepis izračunanih cen v cenike glede na strošek.

Planiranje in lansiranje proizvodnje

Proces planiranja proizvodnje nam pomaga, da lahko na podlagi postavljenih normativov (sestavnic in postopkov s kapacitetami) izračunamo potreben material in polproizvode ter potreben čas za delo. Proces planiranja proizvodnje nam omogoča tudi delo z različnimi plani (dnevnimi, letnimi, četrtletnimi, mesečnimi, fiksnimi plani …). Na podlagi teh planov lahko simuliramo zasedenost kapacitet, računamo nabavne potrebe in ovrednotimo material in delo.

V kolikor z rezultati nismo zadovoljni, lahko plan korigiramo in postopek ponovimo. Simulacijski plan lahko pozneje postane operativen – ga lansiramo.

Proces lansiranja proizvodnje pomaga, da na podlagi izračunanega plana generiramo delovne naloge s potrebno dokumentacijo za proizvodnjo, kot so na primer zahtevnica, predajnica, delovni listi …

Spremljanje proizvodnje

Paket omogoča spremljanje dogajanja v proizvodnji po delovnih nalogih in operacijah – izdelanih izdelkih in polizdelkih. Informira nas o zasedenosti kapacitet, gotovih operacijah, ne dokončanih operacijah in operacijah, ki zamujajo. Nudi nam različne analize iz proizvodnje – kdo, kje in kaj je delal, analizo kvalitete, izplena …

Pokalkulacije

Pokalkulacije so namenjene pregledu realizacije delovnih nalogov. Omogočajo pregled planiranih in dejansko porabljenih materialov. Prav tako omogočajo pregled dela za izdelavo končnih izdelkov na nek delovni nalog oz. plan ali posel.

Za uspešen pregled pokalkulacije moramo imeti izpolnjene naslednje pogoje:

 • Izračunan in lansiran plan proizvodnje (plan proizvodnje, potrebe proizvodnje, lansiran delovni nalog in lansirane delovne liste (v primeru, ko hočemo spremljati tudi opravljeno delo oz. porabo časa)).
 • Poknjižen skladiščni promet na DN (knjigovodska knjižba, kaj je bilo porabljeno in kaj je bilo izdelano).
 • Poknjiženi delovni listi (kadar hočemo spremljati tudi opravljeno delo oz. porabo časa).
 • Postavljene cenike za predmete s cenami, ki jih hočemo uporabljati in to za materiale, polproizvode in proizvode. Skratka za vse elemente, ki nastopajo v pokalkulaciji. Lahko pa postavimo več različnih cenikov in več načinov določevanja cen.
 • Postavljene cene kapacitet, kadar hočemo vrednostno spremljati tudi opravljeno delo oz. porabo časa.